TFV AMAÇLARI

Doğa bilimlerinin temelini oluşturan fizik, geliştirdiği kavram ve yöntemlerle uygulamalı fen dallarının ve teknolojinin gelişmesini sağlamış ve insanoğlunun yaşamını derinden etkileyen bir bilim niteliği kazanmıştır. Çağımızın temel bilimlerinde, tüm uygulamalı fen dallarında ve teknolojide başarılı olabilmek en başta fizik kavramlarını iyi anlamış olmaya, fiziğin geliştirdiği yöntem, araç ve gereçleri iyi kullanabilmeye bağlıdır. Bunun bilincindeki kişilerce kurulan Türk Fizik Vakfı, her düzeydeki eğitim kurumlarında çağdaş fizik eğitiminin gerektirdiği uygun yöntemlerle fiziğin öğretilmesine ve böylece kültürümüzün temel bir öğesi durumuna getirilmesine katkıda bulunmak amacı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Hedef, fizik ve fizikle ilgili bilim dallarının ve bunların uygulaması olan teknolojinin ülkemiz koşullarına göre geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ülkemizin teknolojik ve ekonomik gelişmesinde fiziğin ve fizikçilerin katkılarının teşvik edilmesini- arttırılmasını sağlamak.

TÜRK FİZİK VAKFI’NIN, AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK
ÜZERE ETKİNLİK GÖSTERDİĞİ ALANLAR VE YÖNTEMLER

  • Fizik öğretimi ile ilgili programların hazırlatılması
  • Uygulama ve değerlendirme yöntemleri üzerinde inceleme ve araştırma yaptırılması
  • Bu tür çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların desteklenmesi,işbirliği yapılması
  • Elde edilen sonuçların ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulması

Fiziğin öğretilmesi, geliştirilmesi ve uygulaması ile ilgili araştırma merkezi, enstitü, kitaplık, laboratuvar gibi tesisleri kurar; ya da bu amaçla kurulmuş olanları destekler ve işbirliği yapar. Bu gibi kurum ve kuruluşlarda, öğretim ve araştırma elemanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmak üzere, kurs, konferans, yaz okulu gibi çalışmalar düzenler ya da düzenleyenleri destekler.

Genel olarak fizik dalında ya da seçilmiş özel fizik alanlarındaki çalışmaları gözden geçirmek ve katkıları açığa çıkarmak üzere, belirli aralılarla kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenler; ya da düzenleyen kuruluşları destekler.

Fizik öğrenimi gören yetenekli gençlere burslar verir; fizik öğretimine ve araştırmalarına katkıda bulunan her düzeydeki öğretim ve araştırma elemanlarına olanaklar ölçüsünde destek sağlar. Fizik ve fen öğretiminde kullanılan ders kitapları, ders araçları ve uygulamalı çalışma kılavuzları hazırlatır. Fizikle ilgili her düzeyde dergiler yayınlar.